Каноны ангелу хранителю

Ангелу хранителю (тропарь. кондак и молитвы)

Тропарь, глас 6:

А́нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Яви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Молитва первая

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва третья

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитва четвертая

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Источник: http://diak.ortox.ru/*_angelam/view/id/4616

Канон Ангелу Хранителю, молитва Ангелу Хранителю

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).

Тропарь, глас 6-й

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию милость.
Слава, и ныне:

Богородичен

Святая Владычице, Христа Бога нашего Мати, яко всех Творца недоуменно рождшая, моли благость Его всегда, со хранителем моим ангелом, спасти душу мою, страстьми одержимую, и оставление грехов даровати ми.

Канон, глас 8-й

Песнь 1
Поим Господеви, проведшему люди Своя сквозе Чермное море, яко един славно прославися.
Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.
Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего раба достойно сподоби, безплотному Aнгелу, наставнику и хранителю моему.
Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мене, погибающа.
Слава: Ум мой твоею молитвою направи, творити ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети ми злых настави мя, молюся ти.
И ныне: Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, ко Благодателю, со хранителем моим Aнгелом, и настави мя творити заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Ангел Хранитель

Песнь 3
Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя дух мой.
Все помышление мое и душу мою к тебе возложих, хранителю мой; ты от всякия мя напасти вражия избави.
Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения; но ты, наставниче мой, не остави мене погибающа.
Слава: Пети песнь со благодарением и усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Aнгелу хранителю моему: избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя.
И ныне: Исцели, Пречистая, моя многонедужныя струпы, яже в души, прожени враги, иже присно борются со мною.

Седален, глас 2-й
От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Aнгеле: покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя.
Слава, и ныне: Богородичен:
Богородице безневестная Пречистая, Яже без семени рождши всех Владыку, Того со Aнгелом хранителем моим моли, избавити ми ся всякаго недоумения, и дати умиление и свет души моей и согрешением очищение, Яже едина вскоре заступающи.

Песнь 4
Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.
Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави мене, но присно в мире житие мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое.
Яко заступника и хранителя животу моему прием тя от Бога, Aнгеле, молю тя, святый, от всяких мя бед свободи.
Слава: Мою скверность твоею святынею очисти, хранителю мой, и от части шуия да отлучен буду молитвами твоими и причастник славы явлюся.
И ныне: Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей прибегох.
Песнь 5
Утренююще вопием Ти: Господи, спаси ны; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы.
Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от оскорбляющих мя зол избавити.
Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми Aнгеле.
Слава: Спяща мя зле тяготою греховною, яко бдяща сохрани, Aнгеле Божий, и возстави мя на славословие молением твоим.
И ныне: Марие, Госпоже Богородице безневестная, надеждо верных, вражия возношения низложи, поющия же Тя возвесели.
Песнь 6
Ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш.
Всяких мя напастей свободи, и от печалей спаси, молюся ти, святый Aнгеле, данный ми от Бога, хранителю мой добрый.
Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Aнгеле, и мыслити ми полезная всегда настави мя.
Слава: Устави сердце мое от настоящаго мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней.
И ныне: Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.
Кондак, глас 4-й
Явися мне милосерд, святый Aнгеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся от мене, сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.
Икос
Уничиженную душу мою многими соблазны, ты, святый предстателю, неизреченныя славы небесныя сподоби, и певец с лики безплотных сил Божиих, помилуй мя и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою, Aнгеле мой, обогащуся, и низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.
Песнь 7
От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.
Милостив буди ми, и умоли Бога, Господень Aнгеле, имею бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки.
Не остави в путь шествующия души моея окаянныя убити разбойником, святый Aнгеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь покаяния.
Слава: Всю посрамлену душу мою привожду от лукавых ми помысл и дел: но предвари, наставниче мой, и исцеление ми подаждь благих помысл, уклоняти ми ся всегда на правыя стези.
И ныне: Премудрости исполни всех и крепости Божественныя, Ипостасная Премудросте Вышняго, Богородицы ради, верою вопиющих: отец наших Боже, благословен еси.
Песнь 8
Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.
От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Aнгеле, и не остави мене во веки.
Ангела тя суща блага, души моея наставника и хранителя, преблаженне, воспеваю во веки.
Слава: Буди ми покров и забрало в день испытания всех человек, воньже огнем искушаются дела благая же и злая.
И ныне: Буди ми помощница и тишина, Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего владычества.
Песнь 9
Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величающе.
Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.
Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных ликов сотвори мя причастника.
Мыслити ми присно и творити, Господень Aнгеле, благая и полезная даруй, яко сильна яви в немощи и непорочна.
Слава: Яко имея дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя, окаяннаго.
И ныне: Много дерзновение имущи, Дево, к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя от уз и разрешение ми подаждь и спасение, молитвами Твоими.
Молитва к Aнгелу Xранителю
Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

* Тропарь Иисусу Христу только в первой и девятой песнях канона.

Ангелы в Иерусалиме

Вечерняя молитва Ангелу Хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Источник: https://www.pravmir.ru/kanon-i-molitva-angelu-xranitelyu/

Скрыть перевод

Аудио:

Тропа́рь, глас 6-й

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й святы́й, живо́т мо́й соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га, у́м мо́й утверди́ во и́стиннем пути́, и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́, да тобо́ю направля́ем, получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Перевод: Ангел Божий, хранитель мой святой, жизнь мою соблюди в благоговении пред Христом Богом, ум мой утверди на истинном пути, и любовью к небесному воспламени душу мою, чтобы тобою направляемый, получил я от Христа Бога великую милость.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь.

Богоро́дичен:

Свята́я Влады́чице, Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, я́ко все́х Творца́ недоуме́нно ро́ждшая, моли́ бла́гость Его́ всегда́, со храни́телем мои́м а́нгелом, спасти́ ду́шу мою́, страстьми́ одержи́мую, и оставле́ние грехо́в дарова́ти ми́.

Кано́н, гла́с 8-й

Пе́снь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Воспоем Господу, проведшему народ Свой через Красное море, ибо Он один славно прославился.

Иису́су: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, поми́луй мя́.

Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня.

Пе́снь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному А́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Песнь воспеть и возгласить хвалу достойно сподоби Твоего раба, Спаситель, бесплотному Ангелу, наставнику и хранителю моему.

Припе́в: Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Еди́н а́з в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мо́й и храни́телю, не оста́ви мене́, погиба́юща.

Ныне я в неразумии и в лености одиноко лежу; наставник мой и хранитель, не оставь меня, погибающего.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. У́м мо́й твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми́ Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми́ злы́х наста́ви мя́, молю́ся ти́.

Ум мой твоею молитвою направь, чтобы исполнял я Божии повеления и получил от Бога прощение грехов, и ненавидеть зло наставь меня, молюсь тебе.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Моли́ся, Деви́це, о мне́, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м А́нгелом, и наста́ви мя́ твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Молись, Дева, о мне, рабе Твоем, ко Благодетелю вместе с моим Ангелом-хранителем, и наставь меня исполнять заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Пе́снь 3

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Ты – утверждение прибегающих к Тебе, Господи, Ты – свет омраченным, и Тебя воспевает дух мой.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Все́ помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мо́й; ты́ от вся́кия мя́ напа́сти вра́жия изба́ви.

Все помышление мое и душу мою я к тебе устремил, хранитель мой, ты от всякой напасти вражеской меня избавь.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Вра́г попира́ет мя́, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты́, наста́вниче мо́й, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Враг попирает меня, и угнетает, и учит всегда исполнять свои желания; но ты, наставник мой, не оставь меня, погибающего.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Пе́ти пе́снь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу да́ждь ми́, и тебе́, благо́му А́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мо́й, изми́ мя́ от вра́г озлобля́ющих мя́.

Воспевать мне даруй песнь с благодарностью и усердием Творцу и Богу и тебе, благому Ангелу, хранителю моему; избавитель мой, исторгни меня от врагов, угнетающих меня.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.

Исцели, Пречистая, весьма болезненные язвы моей души; прогони врагов, которые постоянно борются со мною.

Седа́лен, гла́с 2-й

От любве́ душе́вныя вопию́ ти́, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мо́й А́нгеле: покры́й мя́ и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя́.

От любви душевной взываю тебе, хранитель моей души, всесвятой мой Ангел: защищай и сохраняй меня от коварных уловок всегда, и направь к жизни небесной, вразумляя, и просвещая, и укрепляя меня.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен

Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, Я́же без се́мени ро́ждши все́х Влады́ку, Того́ со А́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми́ ся́ вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и све́т души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Богородица безбрачная, Пречистая, без семени родившая всех Владыку, Его вместе с Ангелом-хранителем моим моли избавить меня от всякого сомнения и даровать умиление и свет душе моей, и от согрешений очищение, – Ты, одна скоро подающая защиту!

Пе́снь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои и прославил Твоё Божество.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты́, храни́телю мо́й, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ и пода́ждь ми́ спасе́ние необори́мое.

Моли человеколюбца Бога, ты, хранитель мой, и не оставь меня, но мирной жизнь мою сохраняй всегда, и подай мне спасение нерушимое.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя́ от Бо́га, А́нгеле, молю́ тя́, святы́й, от вся́ких мя́ бе́д свободи́.

Как заступника и хранителя жизни моей принял я тебя от Бога, Ангел; молю тебя, святой: «От всяких бед меня освободи!»

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мо́й, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся.

Мою скверну твоею святынею очисти, хранитель мой, и от участи стоящих слева да избавлен буду молитвами твоими, и причастником славы явлюсь.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Недоуме́ние предлежи́т ми́ от обыше́дших мя́ зо́л, Пречи́стая, но изба́ви мя́ от ни́х ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

В недоумении я пребываю от окруживших меня бед, Пречистая, но избавь меня от них скоро: ибо к Тебе одной я прибег.

Пе́снь 5

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́; Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

С рассвета возглашаем Тебе, Господи: «Спаси нас, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя мы иного не знаем!»

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мо́й святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя́ зо́л изба́вити.

Как имеющий дерзновение к Богу, хранитель мой святой, Его умоли от гнетущих зол меня избавить.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мо́й и храни́телю, от Бо́га да́нный ми́ А́нгеле.

Свет сияющий, светло просвети душу мою, наставник мой и хранитель, от Бога данный мне Ангел.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Спя́ща мя́ зле́ тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, А́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя́ на славосло́вие моле́нием твои́м.

Спящего злополучно от тяжести грехов, бодрствующим сохрани меня, Ангел Божий, и воздвигни меня на славословие молением Твоим.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице безневе́стная, наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя́ возвесели́.

Мария, Госпожа Богородица, брака не познавшая, надежда верных, вражеские возношения низложи, а поющих Тебя возвесели.

Пе́снь 6

Ирмос: Ри́зу ми́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Ризу мне даруй светлую, одевающийся светом как одеждою многомилостивый Христе Боже наш!

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Вся́ких мя́ напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти́, святы́й А́нгеле, да́нный ми́ от Бо́га, храни́телю мо́й до́брый.

От всяких напастей меня освободи и от печалей спаси, молю тебя, святой Ангел, данный мне от Бога, хранитель мой добрый.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Освети́ у́м мо́й, бла́же, и просвети́ мя́, молю́ся ти́, святы́й А́нгеле, и мы́слити ми́ поле́зная всегда́ наста́ви мя́.

Освети ум мой и просвети меня, благой, молю тебя, святой Ангел, и мыслить о полезном мне всегда наставляй меня.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́ мя́ во благи́х, храни́телю мо́й, и наста́ви мя́ чу́дно к тишине́ живо́тней.

Удержи сердце мое от нынешнего смятения, и бодрствовать в благих делах меня укрепи, хранитель мой, и направь меня дивно к тишине животворной.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Сло́во Бо́жие в Тя́ всели́ся, Богоро́дице, и челове́ком Тя́ показа́ небе́сную ле́ствицу; Тобо́ю бо к на́м Вы́шний соше́л е́сть.

Слово Божие в Тебя вселилось, Богородица, и людям явило Тебя небесной лестницей: ибо Тобою Всевышний сошел к нам.

Конда́к, глас 4

Яви́ся мне́ милосе́рд, святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мо́й, и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, но просвети́ мя́ све́том неприкоснове́нным и сотвори́ мя́ досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Явись мне милосердным, святой Ангел Господень, хранитель мой, и не отлучайся от меня скверного; но просвети меня светом неприступным и соделай достойным Царства Небесного.

И́кос

Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, ты́, святы́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных си́л Бо́жиих, поми́луй мя́ и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, да твое́ю сла́вою, А́нгеле мо́й, обогащу́ся, и низложи́ зломы́слящия мне́ враги́, и сотвори́ мя́ досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Душу мою, униженную среди множества соблазнов, ты, святой заступник и певец с сонмами бесплотных Сил Божиих, неизреченной славы небесной удостой, помилуй меня и сохрани, и помыслами добрыми душу мою просвети, дабы я Твоею славою, Ангел мой, обогатился, и низложи злоумышляющих против меня врагов, и соделай меня достойным Царства Небесного.

Пе́снь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Из Иудеи пришедшие юноши, в Вавилоне некогда верою в Троицу попрали пламя печи, воспевая: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Ми́лостив бу́ди ми́, и умоли́ Бо́га, Госпо́день А́нгеле, име́ю бо тя́ засту́пника во все́м животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми́ во ве́ки.

Милостив будь ко мне и умоли Бога, Господень Ангел: ибо я имею тебя заступником все время жизни моей, наставником и хранителем, от Бога дарованным мне навеки.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Не оста́ви в пу́ть ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й А́нгеле, я́же ти́ от Бо́га предана́ бы́сть непоро́чне; но наста́ви ю́ на пу́ть покая́ния.

Не допусти, святой Ангел, чтобы душу мою несчастную, которая вручена была тебе от Бога непорочной, на пути убили разбойники, но направь ее на путь покаяния.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Всю́ посра́млену ду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми́ по́мысл и де́л: но предвари́, наста́вниче мо́й, и исцеле́ние ми́ пода́ждь благи́х по́мысл, уклоня́ти ми́ ся́ всегда́ на пра́выя стези́.

Душу мою всю посрамленной привожу от лукавых моих помыслов и дел, но скоро предстань, наставник мой, и исцеление мне подай, чтобы чрез благие помыслы я уклонялся всегда на правые пути.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Прему́дрости испо́лни все́х и кре́пости Боже́ственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Премудростью исполни и крепостью божественной, ипостасная Премудрость Всевышнего, по молитвам Богородицы, всех с верою взывающих: «Отцов наших Боже, благословен Ты!»

Пе́снь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, воспевайте и превозносите во все века.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мо́й, раба́ твоего́, преблаги́й А́нгеле, и не оста́ви мене́ во ве́ки.

От Бога посланный, утверди жизнь мою, раба твоего, преблагой Ангел, и не оставь меня вовеки.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

А́нгела тя́ су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки.

Ангела поистине благого, души моей наставника и хранителя, тебя, преблаженный, воспеваю вовеки.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Бу́ди ми́ покро́в и забра́ло в де́нь испыта́ния все́х челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я.

Будь мне покровом и крепостной стеной в день испытания всех людей, когда будут испытаны огнем дела и добрые, и злые.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Бу́ди ми́ помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества.

Будь мне помощницей и тишиной, Богородица Приснодева, рабу Твоему, и не допусти меня остаться лишенным Твоего покровительства.

Пе́снь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасенные Тобою, Дева чистая, с сонмами бесплотных Тебя величая.

Иису́су: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, поми́луй мя́.

Поми́луй мя́, еди́не Спа́се мо́й, я́ко ми́лостив еси́ и милосе́рд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя́ прича́стника.

Помилуй меня, единственный Спаситель мой, ибо Ты милостив и милосерд, и сделай меня причастником сонмам праведников.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мо́й, моли́ Бо́га о мне́.

Мы́слити ми́ при́сно и твори́ти, Госпо́день А́нгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.

Мыслить мне всегда и творить, Господень Ангел, доброе и полезное даруй, яви сильным в немощи и непорочным.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Я́ко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя́, окая́ннаго.

Как имеющий дерзновение к Царю Небесному, Его моли с прочими бесплотными помиловать меня, несчастного.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́ мя́ от у́з и разреше́ние ми́ пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми.

Великое дерзновение имея, Дева, к Воплотившемуся от Тебя, освободи меня от уз, и избавление мне подай и спасение молитвами Твоими.

Моли́тва к А́нгелу-Xранителю

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мо́й святы́й, прида́нный мне́ на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния, а́з же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя́ от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием, и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя́, или́ приступи́ти ко мне́, а́ки псу́ смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя́, опле́тшася зле́ во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злы́м мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впа́даю по вся́ дни́ и но́щи и на вся́к ча́с? Но молю́ся ти́ припа́дая, храни́телю мо́й святы́й, умилосе́рдися на мя́ гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (и́мя), бу́ди ми́ помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя́ сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ангел Христов святой, к тебе припадая, молюсь, хранитель мой святой, приставленный ко мне от святого крещения для соблюдения души и тела меня, грешного! Я же своею леностью и своим злым нравом прогневал тебя, чистейшего и светлого, и отогнал тебя от себя всевозможными постыдными делами: ложью, клеветою, завистью, осуждением, непокорностью, ненавистью к братьям своим и злопамятством, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением ненасытным, многословием, злыми и лукавыми помыслами и привычкой к гордости, стремясь по собственной воле ко всякому плотскому вожделению. О злое мое соизволение на то, чего и скоты неразумные не творят! И как же сможешь ты взглянуть на меня, или приблизиться ко мне? Какими очами, Ангел Христов, посмотришь на меня, запутавшегося злосчастно в гнусных делах? И как еще смогу я просить о прощении горьких и злых моих и лукавых деяний, в которые впадаю во все дни и ночи, и на всякий час? Но молюсь, припадая к тебе, хранитель мой святой, умилосердись надо мною грешным и недостойным рабом твоим (имя), будь мне помощником и заступником против злого моего противника святыми твоими молитвами, и Царства Божия причастником меня соделай со всеми святыми вовеки. Аминь.

Тропарь Господу Иисусу Христу содержится только в 1-й и 9-й песнях канона.

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/kanon-angelu-xranitelyu.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *